บทความ

ประกาศสอบ 1 - 26 พฤษภาคม 2560

รูปภาพ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเตรียมเปิดสมัครสอบรับราชการ 25 อัตรา และพนักงานราชการ 56 อัตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เตรียมเปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 14 อัตรา ชั้นประทวน จำนวน 11 อัตรา
และเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 56 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 พฤษภาคม 2560การรับสมัครสอบ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 พฤษภาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://opsd.mod.go.th/ หัวข้อ "การรับสมัครและสอบคัดเลือก"


แนวข้อสอบช่างกลโรงงาน ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ

รูปภาพ
แนวข้อสอบช่างกลโรงงาน ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ

เนื้อหาประกอบด้วย - ความรู้เกี่ยวกับศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ - พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ - ข่าวสาร บ้านเมืองและเหตุการณ์ ปัจจุบัน - ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย - ความเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์ในสำนักงาน - การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล - ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเครื่องกล - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค - อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 - แนวข้อสอบช่างเครื่องกล - แนวข้อสอบความถนัดทางช่าง - แนวข้อสอบวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงสาขางานเครื่องมือกล ชุดที่1 - แนวข้อสอบวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงสาขางานเครื่องมือกล ชุดที่2 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://opsdmodthailand.blogspot.com/ https://www.fac…